Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 sierpnia 2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Kraków, dnia 28 września 2018 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dla dostawy pełnowymiarowego, fabrycznie nowego (nieużywanego) proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego, jego instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie testów poprawności instalacji oraz przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie kalibracji, serwisu i obsługi dyfraktometru w wymiarze 5 godzin na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2, 80.272.201.2018

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 września 2018 r została zawarta umowa z  Labsoft Sp.z o.o, ul.Puławska 469, 02-844 Warszawa, cena brutto 499 995,00 zł.

 

Z poważaniem

Anna Onderka