Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 sierpnia 2018r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 Kraków, dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Adresat:

Labsoft Sp.z o.o,

ul.Puławska 469,

02-844 Warszawa

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dla dostawy pełnowymiarowego, fabrycznie nowego (nieużywanego) proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego, jego instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie testów poprawności instalacji oraz przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie kalibracji, serwisu i obsługi dyfraktometru w wymiarze 5 godzin na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez  Labsoft Sp.z o.o, ul.Puławska 469, 02-844 Warszawa, cena brutto 499 995,00 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 10 pkt.    

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

Z poważaniem

                                                                                                                                Anna Onderka

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a