Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 09.08.2018 r.        

Adresaci:

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2018 r., poz. 87 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn zm.)., dostawy autoklawu dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. Zamówienie obejmuje instalację oraz uruchomienie w/w sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu zamówienia

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający zawarł w dniu 1 sierpnia 2018 r. umowę z Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa, na kwotę brutto 31 980,00 zł,  

 

                                                                                                      Jerzy Wordliczek