Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.06.2018 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 08.08. 2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie  Wykonawcy dla dostawy wraz ze szkoleniem i montażem systemu chromatografii cieczowej (FPLC) do wykorzystania w procesie oczyszczania białek wraz z urządzeniami peryferyjnymi (kolektor frakcji, jednostka sterująca z oprogramowaniem do analizy chromatogramów oraz dodatkowe akcesoria) na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej  7.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 12.07.2018 r zawarł umowę z GE Medical Systems Polska Sp.z o.o., ul.Wołoska 9, 02-583 Warszawa, cena brutto 180 000,00 zł.

 

 

 

 

Z poważaniem 

Anna Onderka