Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.06.2018 r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 9 lipca 2018 r.

 

Adresat:

 

GE Medical Systems Polska Sp.z o.o.

ul.Wołoska 9

02-583 Warszawa

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620
z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dla  dostawy wraz ze szkoleniem i montażem systemu chromatografii cieczowej (FPLC) do wykorzystania w procesie oczyszczania białek wraz
z urządzeniami peryferyjnymi (kolektor frakcji, jednostka sterująca z oprogramowaniem do analizy chromatogramów oraz dodatkowe akcesoria) na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej  7.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez GE Medical Systems Polska Sp.z o.o.,ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, cena brutto:180 000,00 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

 

 z  poważaniem

                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Anna Onderka

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a