Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 27.06.2018 r

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Kraków, dnia  4 lipca 2018 r.

 

     

 

  Do wszystkich Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. 2016 poz. 2045 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn zm.) na  wyłonienie Wykonawcy dla dostawy wraz ze szkoleniem i montażem systemu chromatografii cieczowej (FPLC) do wykorzystania w procesie oczyszczania białek wraz
z urządzeniami peryferyjnymi (kolektor frakcji, jednostka sterująca z oprogramowaniem do analizy chromatogramów oraz dodatkowe akcesoria) na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, 80.272.162.2018

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPROSZENIA

 

 Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 2  lipca  2018r do Zamawiającego:

 

 

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego:

 

Ad1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zakres przepływu od 0,001 do 10 ml/min? To rozwiązanie pozwoli uzyskać większe ciśnienie robocze systemu do 25 MPa. 

TAK, Zamawiający  wyraża zgodę.

 

Ad4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zamontowania tylko jednego monitora UV? Za to będzie miał możliwość wymiennej detekcji fali o długości 280 nm i 255 nm.

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ad9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na otwarty kolektor frakcji umożliwiający zbieranie do 384 frakcji? To rozwiązanie pozwoli zbierać frakcje dla chromatografii w odwrotnej fazie. 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ad 10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na pętle o objętości 10 ml, która będzie się składała
z dwóch pętli 5-cio mililitrowych?

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ad.13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie z wbudowaną bazą danych
z funkcją „back-up, ale bez automatyzacji?

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ad17. Czy zamawiający wyrazi zgodę na system do chromatografii, który ma funkcję stanu czuwania, ale bez opcji ECO?

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż  terminy składania i otwarcia ofert nie  ulegają zmianie.

 

                                                                                                           

 

 

Z poważaniem

 

Anna Onderka

                                                                                                           

                                                                                                               

 

                                                                                                                              

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.