Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.06.2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 3.07. 2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie  Wykonawcy dla dostawy wraz ze szkoleniem i instalacją  zestawu do ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) z gradientem cztero-składnikowym, automatycznym podajnikiem próbek, termostatem kolumn, detektorem spektrofotometrycznym UV-VIS z matrycą diodową oraz możliwością rozbudowy o spektrometr mas qTOF na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 22.06.2018 r zawarł umowę

z  SHIM-POL A.M.Borzymowski , E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka S.J, ul.Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, cena brutto 199 531,58 zł.

 

 

 

 

z poważaniem

Anna Onderka