Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.06.2018r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Adresat:

 

SHIM-POL A.M. Borzymowski"E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka

Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5,

05-080 Izabelin

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dla dostawy wraz ze szkoleniem i instalacją  zestawu do ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) z gradientem cztero-składnikowym, automatycznym podajnikiem próbek, termostatem kolumn, detektorem spektrofotometrycznym UV-VIS
z matrycą diodową oraz możliwością rozbudowy o spektrometr mas qTOF na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7,  nr sprawy 80.272.145.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, złożoną przez  SHIM-POL A.M. Borzymowski"E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, cena  brutto 199 531,58 zł, za co firma  uzyskała w kryterium cena 60 pkt, a w kryterium parametry techniczne 40 pkt    

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

Z poważaniem

                                                                                                                                Anna Onderka

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a