Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 czerwca 2018 r

Nr sprawy: 80.272.138.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, e-mail;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 10.07. 2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy  w zakresie  dostawy wraz z wniesieniem, konfiguracją i instalacją 2 sztuk serwerów na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 19.06.2018 r zawarł umowę
z  Komserwis Sp.z o.o, ul.Piasta 16, 15-044 Białystok, cena brutto 202 950,00 zł. 

 

 

 

 z poważaniem

Anna Onderka