Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 czerwca 2018 r

Nr sprawy: 80.272.138.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, e-mail;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Kraków, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Adresat:

 

1.„Primar - IT Grzegorz Pałczyński”,  ul.Meksykańska 6 lok.101, 03-948 Warszawa

2.Komserwis Sp.z o.o, ul.Piasta 16, 15-044 Białystok

3.AF SEKO Sp.z o.o, ul.Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 

4. IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie  Wykonawcy dla dostawy  wraz z wniesieniem, konfiguracją i instalacją  2 sztuk serwerów dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul.Gronostajowej 2, nr sprawy 80.272.138.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2, złożoną przez  Komserwis Sp.z o.o, ul.Piasta 16, 15-044 Białystok, Wykonawca zaoferował cenę brutto 202 950,00 zł, za co uzyskał wynik 10 pkt.

Firma Primar - IT Grzegorz Pałczyński”, ul.Meksykańska 6 lok.101, 03-948 Warszawa, oferta nr 1, zaoferowała  cenę brutto 206 999 16 zł, za co  otrzymała wynik 9,80 pkt.

Firma AF SEKO Sp.z o.o, ul.Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała, oferta nr 3, zaoferowała  cenę brutto 275 614, 71  zł, za co  otrzymała wynik 7,36 pkt.

Firma  IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków, oferta nr 4, zaoferowała  cenę brutto  211 560  zł, za co  otrzymała wynik 9,59 pkt.

 

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki
i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl

Z poważaniem

                                                                                                                               Anna Onderka

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strona internetowa

3.a/a