Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 18.04.2018r.

Nr sprawy: 80.272.94.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

 

 

Kraków, dnia 07.05.2018 r.

 

Adresaci:

 

Precoptic Co. Wojciechowscy Sp. Jawna ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu z systemem konfokalnym dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Precoptic Co. Wojciechowscy Sp. Jawna ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, z ceną brutto 499 710,00 zł.  


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: artur.wyrwa@uj.edu.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

Artur Wyrwa

Otrzymują:

Adresat;
Strona internetowa;
a/a.