Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dziedziny nauki nauki z dnia 21.12.2017r

Nr sprawy: 80.272.357.2017
Termin składania ofert: 29.12.2017 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka e-mail; anna.onderka@uj.edu.pl tel.12 663 39 09
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków,dnia 9 luty 2018r

Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.),  oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy  na dostawę wraz ze szkoleniem i instalacją systemu obrazowania komórek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 08.01.2018r zawarł umowę z ALAB “ Sp. z.o.o, ul.Stępińska 22/30, Lok.222, 00-739 Warszawa, cena brutto: 228 251,10 zł

 

 

 

                                                                                                        

Z poważaniem                                                                                                                           

Anna Onderka