Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zaproszenie z dnia 08.12.2017r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia  31.01. 2018 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na  dostawę wraz z instalacją i szkoleniem personelu, systemu do ilościowej analizy żywych komórek w czasie rzeczywistym, składającego się z mikroskopu zmotoryzowanego zintegrowanego z zaciemnionym inkubatorem wyposażonym w kontrolery temperatury i stężenia dwutlenku węgla oraz tlenu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych pochodzących z przekazywanego obrazu  dla Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 22.12.2017 r zawarł umowę z  Olympus Polska Sp.z o.o,  ul.Suwak 3, 02-676 Warszawa, Wykonawca oferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w kwocie 489 699,58 zł.

 

 

Z poważaniem

                                                                                                                            Anna Onderka