Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zaproszenie z dnia 08.12.2017r

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Kraków, dnia 13 grudnia 2017 r.

 

     

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. 2016 poz. 2045 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn zm.) na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy wraz z instalacją i szkoleniem personelu, systemu do ilościowej analizy żywych komórek w czasie rzeczywistym, składającego się z mikroskopu zmotoryzowanego zintegrowanego z zaciemnionym inkubatorem wyposażonym w kontrolery temperatury i stężenia dwutlenku węgla oraz tlenu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych pochodzących z przekazywanego obrazu  dla Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 80.272.342.2017

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zaproszenia

  

  Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań  i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 12 grudnia 2017r do Zamawiającego:

 

Pytania i odpowiedzi:


1) ad.9. Zamawiający wyspecyfikował kostkę z filtrem wąskopasmowym TRITC o emisji 620/60m n. 
Czy Zamawiający wymaga emisji 620/60m w jednostkach nm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, emisja 620/60m powinna być w jednostkach nm.

2) ad.12. Zamawiający wyspecyfikował, aby monochromatyczna kamera posiadała wielkość piksela min. 6,5 m x 6,5 m.
Czy Zamawiający wymaga, aby wielkość piksela wynosiła min. 6,5 x 6,5 um (mikrometra)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, wielkość piksela powinna wynosić min. 6,5 x 6,5 um (mikrometra).

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia  do zaproszenia, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż  terminy składania i otwarcia ofert nie  ulegają zmianie.

 

Z poważaniem

Anna Onderka

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.