Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.11.2017

Nr sprawy: 80.272.310.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl, tel. 12 663 10 68
Status: zakończone

Modyfikacja Zaproszenia z dnia 28.11.2017r.

Kraków, dnia 28.11.2017 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2045 ze zm.), którego przedmiotem jest Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oligonukleotydów dla Instytutu Nauk o Środowisku – Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7.

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia do składania ofert, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 28.11.2017r. do Zamawiającego:

 

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie poprawności zapisu umowy § 6 pkt. 2 - kary umowne wynoszą 10%  wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki? Nie spotkałam się nigdy z tak wysokimi karami za opóźnienie (standardowo stosuje się 0,2%, maksymalnie 1%), dlatego też proszę o potwierdzenie, że nie jest to pomyłka z Państwa strony.

 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji brzmienia § 6 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

„2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku:

  1. odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy,
  2. zwłoki w wykonaniu określonej części przedmiotu umowy (poszczególnego zamówienia) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za daną niezrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6 umowy,
  3. zwłoki w usunięciu wad określonej części przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za daną niezrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy.”

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do Zaproszenia, stanowią jej integralną część.

Z poważaniem

 

Alicja Rajczyk

 

 

Otrzymują:

1.Strona internetowa UJ;

2. a/a.