Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.295.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 22 listopada 2017r.

Adresaci:

1.POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo, ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2045 ze zm.) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora neurosensorycznego do pomiaru progów czuciowych oraz bólowych wywołanych ciepłem i zimnem dla Instytutu Psychologii UJ.

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć:

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo, ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa za cenę brutto w kwocie 171720,12zł., jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: jan.wojas@uj.edu.pl

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

Adresaci;
Strona internetowa UJ;

a/a.