Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 08.11.2017r

Nr sprawy: 80.272.289.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 3909 e-mail:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Kraków, dnia 21 listopada 2017 r.

 

Adresat:

1.Applied Photophysics Ltd.,

21 Mole Business Park Leatherhead, Surrey, KT22 7 BA,

United Kingdom

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę zestawu do kinetycznych pomiarów anizotropii w trybie emisyjnym w warunkach beztlenowych z akcesoriami dla Wydziału Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1, Applied Photophysics Ltd., 21 Mole Business Park Leatherhead, Surrey, KT22 7 BA, United Kingdom, cena  netto 104000,00 zł.

Uzasadnieniem wyboru jest to, iż złożona w postępowaniu oferta w pełni spełnia warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieści się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta począwszy od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: anna.onderka@uj.edu.pl.

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                Anna Onderka

Otrzymują:

1.Adresaci

2.Strona internetowa

3.a/a