Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 17.10.2017

Nr sprawy: 80.272.262.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka e-mail:anna.onderka@uj.edu.pl tel.12 663 39 09
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia  13 listopada 2017 r.

 

  Do wszystkich Wykonawców:

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dla dostawy systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC wraz z komputerem sterującym, monitorem, drukarką laserową dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7a

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 08.11.2017r zawarł umowę z SHIM-POL A.M. Borzymowski"E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, cena  brutto 249 996,75 zł.      

 

 

 

  Z poważaniem

                                                                                                                                 Anna Onderka