Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DZP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego zachorowanie na COVID-19, skutkujące poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego, a także w ślad za wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami związanymi z poruszaniem się w przestrzeni publicznej, zwracamy się z prośbą o ograniczenie obecności podczas czynności otwarcia ofert. Wszelkie informacje podawane w toku tych czynności publikowane są niezwłocznie na stronie DZP. Chrońmy siebie i innych!

Dział Zamówień Publicznych jest odpowiedzialny za:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach;
  • przygotowanie protokołów uzgodnień dla projektów finansowanych z zewnętrznych środków, w szczególności pochodzących z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz grantów, dotacji i projektów o charakterze wewnątrzkrajowym, które mają na celu ustalenie zasad i trybów wydatkowania środków;
  • opiniowanie, udzielanie porad oraz interpretacja aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego z zakresu zamówień publicznych;
  • szkolenia dla pracowników UJ z zakresu zasad wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP i regulacjami wewnętrznymi;
  • opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych Uczelni w zakresie zamówień publicznych, celem dostosowania ich do wchodzących w życie nowelizacji ustawy PZP;
  • przygotowanie planów, sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień publicznych;
  • kontakt z Urzędem Zamówień Publicznych;
  • udostępnianie aktualnych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie zamówień publicznych wzorów dokumentów i druków;
  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, uczestniczącymi w poszczególnych etapach udzielania zamówień publicznych;
  • archiwizację dokumentacji postępowań.