Ogłoszenie z dnia 29.07.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.204.2020
Termin składania ofert: 06.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.08.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie nr 540145296-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567822-N-2020


Data: 29/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Gołębia  24, 31-007  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (url): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-11, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest: 2.1. Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje następujące gazy: a) Tlen wysokiej czystości b) Hel czysty wysokiej czystości c) Azot wysokiej czystości d) Argon wysokiej czystości e) Argon wysokiej czystości wiązka 12 butli
W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje następujące gazy: a) Tlen wysokiej czystości b) Hel czysty wysokiej czystości c) Azot wysokiej czystości d) Argon wysokiej czystości

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Część 3 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 3 przedmiotu zamówienia obejmuje następujące gazy: a) Argon wysokiej czystości wiązka 12 butli 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24111100-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 90,00 Czas dostawy 10,00                            

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.