Ogłoszenie z dnia 17.07.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

 

 

Kraków, dnia 20.07.2020r.

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia 10 licencji terminowych (ważnych rok od dnia 01.10.2020r.) oprogramowania Phoenix WinNonlin Software w wersji edukacyjnej - specjalistycznego programu do modelowana i przetwarzania danych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie.

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1:

Producent oferuje dwa rodzaje licencji edukacyjnych:
- licencję typu Research - badawczą (do prowadzenia badań naukowych)
- licencję dydaktyczną (tylko do celów dydaktycznych).
Którą z powyższych licencji sjest zainteresowany Zamawiający?

Odpowiedź 1:

Zmawiający wyjaśnia, iż wymaga licencji edukacyjnej typu Research – badawczą.

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Z poważaniem,

 

Artur Wyrwa

 

Otrzymują:

Strona internetowa UJ;
a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.