Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 22.11.2019

Nr sprawy: 80.272.411.2019
Termin składania ofert: $dzien , godzina $godz
Kontakt: Magdalena Rupniewska, tel: (12) 663 39 32 email: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl Alicja Rajczyk tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

Treść ogłoszenia

22/11/2019    S226    Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Kraków: Odczynniki i środki kontrastowe

2019/S 226-553446

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
E-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633932
Faks: +48 126633914

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.uj.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
E-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633932
Faks: +48 126633916

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ) - 80.272.411.2019

Numer referencyjny: 80.272.411.2019
II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
33696300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników i materiałów zużywalnych określa załącznik A do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udostępniony na stronie internetowej:

http://www.labempire.com/pl/produkty/29-Kity_do_Biologii_Molekularnej

http://www.labempire.com/pl/produkty/1-Odczynniki_do_badan_naukowych

http://www.labempire.com/pl/produkty/281-Koncowki_do_pipet_Neptune

http://www.labempire.com/pl/produkty/253-Probowki

Który zawiera zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych nieuwzględnionych w załączniku A do SIWZ, a objętych przedmiotem zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z ewentualną możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 miesiące, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty określonej w podpisanej umowie.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcą będą dokonane w sposób podobny jak w uprzednio prowadzonym przez zamawiającego w postępowaniu 80.272.127.2019 z zastrzeżeniem dokonania aktualizacji Załącznika A do SIWZ pod kątem potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: System powiadamiania o dostawie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia um. o kolejne 6 m-cy, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji niewyczerpania się kwoty umowy do upływu 12 m-cy i braku aneksu przedłużającego jej trwanie, umowa wygasa. W przypadku wyczerpania się kwoty umowy przed upływem 12 m-cy lub w okresie przedłużonym, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedm. zam. umowa wygasa.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
02/03/2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum dwie dostawy (dwa odrębne kontrakty) odczynników lub materiałów zużywalnych o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), z których przynajmniej jedna trwała lub trwa co najmniej przez okres 3 miesięcy. Przez „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

2. dysponuje personelem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.: osobą/osobami (maksymalnie 3) pełniącą funkcję koordynatora zamówienia, która będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty z Zamawiającym podczas realizacji umowy,

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy generalnej, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
02/03/2020

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 359 ze zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto zamawiającego IBAN: PL nr98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina).

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do 1 pliku archiwum w formacie *zip.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015, poz. 978 z późn. zm.); lub

1.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 233 z późn. zm.);

1.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi podobne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2019

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.