Ogłoszenie z dnia 19.09.2018

Nr sprawy: 80.272.129.2018
Termin składania ofert: 02.10.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Alicja Rajczyk, tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

19/09/2018    S180    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Komputery przenośne

2018/S 180-407635

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków
31-007
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
Tel.: +48 1266331068
E-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.uj.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Dział Zamówień Publicznych
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
Tel.: +48 126631068
E-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie

 

Numer referencyjny: 80.272.129.2018
II.1.2)Główny kod CPV
30213100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 2 do formularza oferty typ, rodzaj, model, producenta oferowanego sprzętu.

4. Wykonawca winien wskazać cenę za wszystkie sprzęty wykazane w Załączniku A do SIWZ. Ilości sprzętów w ramach postępowania, są wielkościami orientacyjnymi, a ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednego modelu sprzętu na rzecz zwiększenia ilości sprzętu w zakresie innego modelu sprzętu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy. Łączna orientacyjna ilość sprzętów jakie Zamawiający zamierza zakupić wynosi: 150 sztuk.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zgłoszonego zapotrzebowania (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, do wskazanej jednostki UJ na terenie Krakowa.

6. Zamówienia będą realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej przez poszczególne jednostki organizacyjne UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) o ilości zapotrzebowania na sprzęty komputerowe do Wykonawcy z którym będzie podpisana umowa.

Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące niniejszego zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarta na okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z ewentualną możliwością jej przedłużenia o kolejne 3 miesiące, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty określonej w podpisanej umowie.

Kryteria oceny ofert są określone w SIWZ wraz z załącznikami, przy czym kryterium cena wynosi 60 %, kryteria merytoryczne wynoszą 40 %.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 PLN).

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali 2 (dwie) dostawy (tj. odrębne kontrakty) sprzętu komputerowego, o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Przez „odrębny kontrakt” zmawiający rozumie jedno, odpłatne zamówienie.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 100-227855
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

 

Dział Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę wynoszącą 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016 poz. 359 ze zm.).

Wadium w pieniądzu należy wnieść przez dokonanie przelewu bankowego na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za moment wniesienia wadium uważa się wpis na rachunku bankowym Zamawiającego. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Ze względu na rozbudowany opis kryteriów merytorycznych, szczegółowy opis w SIWZ wraz z załącznikami.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę

1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub

1.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

1.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

1.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

1.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dostawy podobne o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.