Ogłoszenie z dnia 06.02.2018r.

Nr sprawy: 80.272.31.2018
Termin składania ofert: 20.02.2018 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 01.03.2018 , godzina 11:00
Kontakt: Anna Janczura, tel. 12 663 39 05, e-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

06/02/2018    S25    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Toner do drukarek laserowych/faksów

2018/S 025-052845

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków
31-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.uj.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Dział Zamówień Publicznych
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janczura
Tel.: +48 126633903
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janczura
Tel.: +48 126633905
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem CM UJ).

 

Numer referencyjny: 80.272.31.2018
II.1.2)Główny kod CPV
30125110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie z wyłączeniem Collegium Medicum.

2. Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik A do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku A ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125120
30192112
30192113
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Dostawa przewidziana jest do ok. 80 budynków, w których zlokalizowane są liczne jednostki organizacyjne. Budynki znajdują są w różnych rejonach miasta Krakowa.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie z wyłączeniem Collegium Medicum.

2. Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik A do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku A ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy.

3. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne zamawiający rozumie wyłącznie materiały wyprodukowane przez producentów urządzeń wymieniony w załączniku A do SIWZ.

4. Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracującymi ze sprzętem badawczym wysokiej klasy, zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Termin wykonania zamówienia.

1. Umowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy. W przypadku wyczerpania się kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia przed upływem 24 miesięcy, umowa wygasa.

2. W przypadku wyczerpania się kwoty umowy przed upływem 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, umowa wygasa.

3. Wykonawca zapewnia gotowość do realizacji.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwa zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonery i/lub tusze) o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto. Przez określenie „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedno, odpłatne zamówienie (umowę).

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy będą zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-505515
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

 

Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

Z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub.

2.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 50 000,00 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dostawy podobne o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin związania ofertą będzie wynosił 60 dni.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.