Informacje o dziale

Szanowni Państwo,

w związku z utrudnieniami w dostarczaniu poczty przez Pocztę Polską bardzo prosimy o nie wysyłanie korespondencji tą drogą i sugerujemy przede wszystkim wysyłkę kurierem lub w przypadku braku możliwości dostarczenie osobiste. 

Szanowni Państwo,

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż zgodnie z Komunikatem nr 8 Kanclerza UJ z dnia 11.03.2020 w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pracuje zdalnie, w związku z powyższym prosimy o kierowanie pytań na adresy e-mailowe osób wskazanych w danych postępowaniach. W siedzibie działu pełnią dyżury osoby odpowiedzialne za odbiór korespondencji (w tym ofert).  

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHjest odpowiedzialny za:

 

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SIWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach;

 

  • przygotowanie protokołów uzgodnień dla projektów finansowanych z zewnętrznych środków, w szczególności pochodzących z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz grantów, dotacji i projektów o charakterze wewnątrzkrajowym, które mają na celu ustalenie zasad i trybów wydatkowania środków;

 

  • opiniowanie, udzielanie porad oraz interpretacja aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego z zakresu zamówień publicznych;

 

  • szkolenia dla pracowników UJ z zakresu zasad wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP i regulacjami wewnętrznymi;

 

  • opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych Uczelni w zakresie zamówień publicznych, celem dostosowania ich do wchodzących w życie nowelizacji ustawy PZP;

 

  • przygotowanie planów, sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień publicznych;

 

  • kontakt z Urzędem Zamówień Publicznych;

 

  • udostępnianie aktualnych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie zamówień publicznych wzorów dokumentów i druków;

 

  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, uczestniczącymi w poszczególnych etapach udzielania zamówień publicznych;

 

  • archiwizację dokumentacji postępowań.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.