Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DZP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 listopada 2022 r. weszło w życie nowe Zarządzenie nr 132 Rektora UJ z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie realizacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum). 

Równocześnie informujemy, że Zarządzenie nr 132 JM Rektora UJ reguluje sprawy wszczęte po dniu jego wejścia w życie. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rzeczonego Zarządzenia stosuje się regulację dotychczasową, a zatem Zarządzenie nr 157 JM Rektora UJ z dnia 31 grudnia 2020 r. w tym samym przedmiocie. Powyższa reguła wiąże niezależnie od wyrażenia jej wprost w regulacjach wewnętrznych, gdyż wynika z obowiązującego porządku prawnego.

Treść Zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna w zakładce "AKTY PRAWNE". 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie prośby o sporządzenie Protokołu uzgodnień trybów udzielenia zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów bądź aneksów do protokołów należy kierować wraz z odpowiednimi dokumentami (pełna treść umowy grantowej lub o dofinansowaniu) na adres justyna1.kaczmarczyk@uj.edu.pl

Z uwagi na liczbę kierowanych próśb protokoły uzgodnień przygotowujemy wedle dat wpływu. 

Dział Zamówień Publicznych jest odpowiedzialny za:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu w oficjalnych publikatorach krajowych i unijnych, przygotowanie niezbędnej do wszczęcia postępowania dokumentacji /tj. projekty SWZ, zaproszeń do składania ofert i negocjacji, protokołów wraz z ich załącznikami/, przyjmowanie ofert składanych w toczących się postępowaniach, przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w postępowaniach;
  • przygotowanie protokołów uzgodnień dla projektów finansowanych z zewnętrznych środków, w szczególności pochodzących z funduszy i programów Unii Europejskiej oraz grantów, dotacji i projektów o charakterze wewnątrzkrajowym, które mają na celu ustalenie zasad i trybów wydatkowania środków;
  • opiniowanie, udzielanie porad oraz interpretacja aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego z zakresu zamówień publicznych;
  • szkolenia dla pracowników UJ z zakresu zasad wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP i regulacjami wewnętrznymi;
  • opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych Uczelni w zakresie zamówień publicznych, celem dostosowania ich do wchodzących w życie nowelizacji ustawy PZP;
  • przygotowanie planów, sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień publicznych;
  • kontakt z Urzędem Zamówień Publicznych;
  • udostępnianie aktualnych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie zamówień publicznych wzorów dokumentów i druków;
  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, uczestniczącymi w poszczególnych etapach udzielania zamówień publicznych;
  • archiwizację dokumentacji postępowań.